O Odsjeku

Na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti FFZG mogu se studirati dva dvopredmetna studija: Ruski jezik i književnost i Ukrajinski jezik i književnost. Studij Ruskoga jezika i književnosti ima dugogodišnju tradiciju i vodeći je takav studij u Hrvatskoj. Studij Ukrajinskoga jezika i književnosti jedini je u Hrvatskoj.

U okviru Odsjeka djeluje i Zavod za znanost o književnosti.

Povijest

1879.   U zimskom semestru Fran Celestin, začetnik hrvatske sveučilišne rusistike, počinje održavati nastavu iz kolegija Osobitosti skladnje ruskoga jezika i Poviest ruske   literature.

Prva polovica XX. st. – kolegije tematski vezane za rusistiku predaju Tomislav Maretić, Stjepan Ivšić, Milan Rešetar.

1945.   Osnovana je Katedra za ruski jezik i književnost u okviru Slavenskoga seminara. Predstojnik Katedre postao je Josip Badalić.

1961.   Osnovana je Katedra za ruski jezik, a njezinom predstojnicom postaje Antica Menac. Istovremeno je osnovana i Katedra za rusku književnost s predstojnikom Aleksandrom Flakerom.

1964.   Pri Katedri za ruski jezik osnovan je lektorat ukrajinskoga jezika. Održavao se svake druge godine; u početku je bio namijenjen studentima Rusistike, a kasnije i svim    ostalim studentima FF.

1984.   Lektorat ukrajinskoga jezika počeo se održavati svake godine.

1992.   Lektorat ukrajinskoga postaje tzv. slobodni lektorat.

1997.   Otvoren je četverogodišnji studij Ukrajinskoga jezika i književnosti.

2001.   Osnovana je Katedra za ukrajinski jezik i književnost, njezin je prvi predstojnik bio Milenko Popović.

2001.   Katedra za ukrajinski jezik i književnost nagrađena je Plaketom predsjednika Sabora Republike Hrvatske „za osobit doprinos u unapređenju suradnje dviju država,   hrvatskog i ukrajinskog naroda“.

2003., 2004. U okviru Ljetne škole FFZG održani su programi posvećeni rusističkim temama.

2005.   Počinju se izvoditi novi studijski programi Ruskoga jezika i književnosti i             Ukrajinskoga jezika i književnosti usklađeni s načelima bolonjskoga sustava.

2008.   U okviru Ljetne škole FFZG održan je program „Ruski film“ posvećen 100. obljetnici ruske kinematografije.

2008.   Akademkinja Antica Menac i akademik Aleksandar Flaker dobili su državno       odlikovanje Republike Ukrajine „Za zasluge“ III. stupnja (za zasluge u razvoju hrvatske Ukrajinistike).

2010.   Plaketama Ukrajinskoga parlamenta nagrađeni su Milenko Popović i Jevgenij       Paščenko.

2011.   Plaketom Ukrajinskoga parlamenta nagrađena je Rajisa Trostinska.

 

Katedre

Katedra za ruski jezik

Katedra za rusku književnost

Katedra za ukrajinski jezik i književnost

 

Struktura studija

Ruski jezik i književnosti i Ukrajinski jezik i književnosti dvopredmetni su studiji, a njihova je struktura oblikovana prema sljedećoj shemi: 4 godine (preddiplomski studij) i 1 godina (diplomski studij).

Za završetak preddiplomskoga studija Ruskoga jezika i književnosti i Ukrajinskoga jezika i književnosti treba ostvariti 120 ECTS-bodova, a dobivaju se sljedeća zvanja: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) rusistike, odnosno sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ukrajinistike.

Uz obavezne predmete iz ruskoga i ukrajinskoga jezika i književnosti studenti mogu slušati i polagati izborne kolegije iz ruske književnosti kao i iz ukrajinskoga jezika i književnosti ili iz kataloga programske i fakultetske izbornosti.

Na diplomskom studiju studenti mogu birati između dvaju smjerova. Na studiju Ruskoga jezika i književnosti mogu upisati Prevoditeljski smjer ili Nastavnički smjer, a na studiju Ukrajinskoga jezika i književnosti – Prevoditeljsko-kulturološki smjer i Nastavnički smjer. Po završetku studija stječe se najmanje 30 ECTS-bodova, a dobivaju se sljedeća zvanja: magistar/magistra rusistike i magistar/magistra ukrajinistike, odnosno magistar/magistra edukacije rusistike i magistar/magistra edukacije ukrajinistike.

Kad je riječ o Nastavničkom smjeru, studenti obaju studija upisuju obavezne metodičke kolegije na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti, a obavezni se pedagoško-didaktički kolegiji slušaju i polažu u okviru Centra za obrazovanje nastavnika.

 

Znanstveno-istraživačka aktivnost i međunarodna suradnja

Vrlo je aktivna znanstveno-istraživačka djelatnost članova Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti. Ona bi se mogla podijeliti na sljedeće segmente: istraživanje različitih aspekata ruskoga i ukrajinskog jezika na kontrastivnom planu s hrvatskim, ali i s drugim slavenskim i neslavenskim jezicima; istraživanje ruske i ukrajinske književnosti i kulture u usporedbi s hrvatskom, te s drugim slavenskim i neslavenskim književnostima i kulturama.

Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti potiče i razvija suradnju sa mnogim europskim sveučilištima. Veoma je aktivna znanstvena suradnja nastavnika Rusistike, u prvom redu, sa sveučilištima u Moskvi, Sankt-Peterburgu, Magnitogorsku, Kemerovu, zatim sa sveučilištima u Ljubljani, Mariboru, Beogradu, Pragu, Lavovu, Innsbrucku, Berlinu, Greifswaldu, Trieru, Budimpešti itd. na kojima ujedno održavaju predavanja za tamošnje studente. Jednako tako nastavnici s tih sveučilišta gostuju kao predavači na našem Odsjeku.

U istraživačkoj djelatnosti Katedra za ukrajinski jezik i književnost surađuje s Institutom za slavistiku Kijevskoga nacionalnog sveučilišta, s Lavovskim i Užgorodskim nacionalnim sveučilištima te Institutom za ukrajinski jezik Nacionalne akademije znanosti Ukrajine. Katedra realizira i gostovanja eminentnih ukrajinskih filologa i znanstvenika.

 

Studentske aktivnosti

Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti potiče svoje studente na uključivanje u različite europske programe studentske razmjene (npr. ERASMUS) te ostvaruje znanstveno-nastavnu suradnju s ustanovama, u prvom redu, u matičnim zemljama u okviru sporazuma o suradnji između sveučilišta (npr. Moskovsko državno sveučilište M. V. Lomonosova, Državno sveučilište u Sankt-Peterburgu i Kemerovsko državno sveučilište; Kijevsko nacionalno sveučilište T. G. Ševčenka, Lavovsko nacionalno sveučilište I. Franka i Užgorodsko nacionalno sveučilište, Sveučilište „Ostroz’ka akademija u Ostrogu) ili na temelju sporazuma između Filozofskog fakulteta u Zagrebu i visokoobrazovne ustanove u matičnoj zemlji (Nevski institut za jezik i kulturu u Sankt-Peterburgu te Filološki fakultet Moskovskog državnog sveučilišta M. V. Lomonosova; Nacionalno pedagoško sveučilište M. Dragomanova u Kijevu). Većina navedenih ustanova dodjeljuje studentima Rusistike i Ukrajinistike stipendije – od kraćih do jednosemestralnih.

Studenti Rusistike mogu se aktivno uključiti u rad Udruge za ruski jezik i kulturu u Zagrebu koja obilježava mnoge obljetnice i organizira brojna događanja vezana za ruski jezik, književnost i kulturu. Jednako tako mogu sudjelovati u radu društava, npr. Nacionalne zajednice Rusa Hrvatske u Zagrebu, ali i onima sa sjedištem izvan Zagreba.

Katedra za ukrajinski jezik i književnost potiče studente na bavljenje znanstveno-istraživačkom i prevoditeljskom djelatnošću. Mnogi diplomirani ukrajinisti i aktualni studenti samostalno ili u koautorstvu s nastavnicima objavljuju vrijedne priloge o ukrajinskom jeziku, književnosti, povijesti, kulturi. Godine 2013. u ediciji Ucrainiana croatica objavljen je zbornik Zakarpatska Ukrajina: povijest – tradicija – identitet (urednik dr. sc. Jevgenij Paščenko), koji uključuje studentske prijevode tekstova filologa, etnologa, povjesničara i politologa iz Ukrajine i drugih zemalja. Bivša studentica Ukrajinistike Dijana Dill prevela je s ukrajinskoga jezika na hrvatski roman suvremene ukrajinske spisateljice M. Matios Slatka Darica (2011).

Studenti Ukrajinistike odlično surađuju s organizacijama ukrajinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Studenti viših godina predaju ukrajinski jezik na Ljetnim školama Ukrajinaca u Republici Hrvatskoj.

Od 2011. godine aktivnosti studenata Ukrajinistike odvijaju se i u okviru „Kluba studenata Ukrajinistike Filozofskoga fakulteta“ (KSU). Studentska udruga bavi se promicanjem ukrajinske kulture u Hrvatskoj i hrvatske kulture u Ukrajini, a unutar KSU-a postoje glazbena, plesna, recitatorska, slikarska, kulinarska i kostimografska sekcija, te zbor „Horiv“.

U okviru programa studija Ukrajinistike predviđena je terenska nastava koja uključuje putovanje u Ukrajinu u jednom od ljetnih semestara preddiplomskoga studija.

 

Mogućnost zapošljavanja

Po završetku studija Ruskoga jezika i književnosti diplomirani se stručnjaci zapošljavaju u obrazovnom sustavu, tj. u nastavi ruskoga jezika u osnovnim i srednjim školama (ruski se jezik najčešće predaje kao izborni predmet), te u tečajnoj nastavi. Moguć je i rad u znanstvenim ili znanstveno-nastavnim ustanovama (instituti, fakulteti).

Velik se broj diplomiranih stručnjaka zapošljava u prevoditeljskoj djelatnosti, bilo da je riječ o simultanom i konsekutivnom prevođenju, bilo da je riječ o poslu u firmama koje surađuju s Ruskom Federacijom ili o hrvatskim predstavništvima u Ruskoj Federaciji.

Uzme li se u obzir činjenica da u posljednje vrijeme u Hrvatsku dolaze mnogi turisti iz Ruske Federacije, mnogi se diplomirani rusisti zapošljavaju u turizmu gdje rade kao turistički vodiči ili animatori. S druge strane, mnogi Hrvati putuju u Rusku Federaciju pa je i u tom dijelu moguć angažman rusista.

Rusisti mogu pronaći posao i u ostalim djelatnostima u kojima je potrebno šire filološko obrazovanje ali i poznavanje ruskoga jezika, književnosti i kulture, npr. u knjižnicama, u medijima, izdavačkim kućama, u kulturnim institucijama, gospodarstvu, diplomatskim predstavništvima itd.

Diplomski studij Ukrajinskoga jezika i književnosti osposobljava za stručni ili znanstveni rad u Ukrajinistici, za rad u školama (u Republici Hrvatskoj postoji ukrajinska manjina), uključujući škole i tečajeve stranih jezika, u knjižnicama, osposobljava za poslove prevoditelja, uredničke poslove, za rad u kulturnim i medijskim ustanovama, u gospodarstvu, u trgovinskim i diplomatskim predstavništvima, u turizmu itd.

           

Kontakti

Adresa:

Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ivana Lučića 3

10 000 Zagreb

 

Tajništvo Odsjeka

Zrinka Bakić, tajnica

Maja Flegar, tajnica

Soba: B-104 (tajništvo)

Tel. 01 4092 104

Fax. 01 4092 104

e-mail:

zbakic@ffzg.hr

mflegar@ffzg.hr

 

About the Department

The Department of East Slavic Languages and Literatures at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb offers two double major programmes: Russian Language and Literature and Ukrainian Language and Literature. The Russian Language and Literature Programme has a long tradition and it is the leading programme of this kind in Croatia. The Ukrainian Language and Literature Programme is the only one in Croatia.

Literary Science Institute is also a part of the Department

History

1879   In the winter semester, Fran Celestin, the founder of the Croatian university Russian studies, started teaching the courses Particularities of declension in Russian and History of Russian literature.

The first half of the 20th century – courses related to Russian language and literature were taught by Tomislav Maretić, Stjepan Ivšić, Milan Rešetar.

1945   The Russian Language and Literature Section was established within the Slavic seminar. The Chair was Josip Badalić.

1961   The Russian Language Section was established, chaired by Antica Menac. Also, the Russian Literature Section was established, chaired by Aleksandar Flaker.

1964   Ukrainian language lectorate was established with the Russian Language Section. It was held biennially; at the beginning it was intended for the students of Russian, and later also for all other students of the Faculty.

1984   Ukrainian language lectorate started to be held annually.

1992   Ukrainian language lectorate becomes free lectorate.

1997   The four-year programme in Ukrainian language and literature was initiated.

2001   The Ukrainian Language and Literature Section was established, its first chair was Milenko Popović.

2001   The Ukrainian Language and Literature Section was awarded the Plaquette of the President of the Croatian parliament “for special contribution to the improvement in cooperation of the two countries, the Croatian and Ukrainian nations”.

2003, 2004 As part of the Summer School of the Faculty of Humanities and Social Sciences, programmes dedicated to topics related to Russian language and literature were held.

2005   New study programmes in Russian Language and Literature and Ukrainian Language and Literature are introduced, harmonised with the Bologna process principles.

2008   As part of the Summer School of the Faculty of Humanities and Social Sciences, the programme “Russian Film” was held, dedicated to the 100th anniversary of Russian cinematography.

2008   Academics Antica Menac and Aleksandar Flaker were awarded state decorations of the Republic of Ukraine “For merits” of the 3rd degree (for merits in the development of Croatian Ukrainian studies).

2010   Ukrainian Parliament plaquettes were awarded to Milenko Popović and Jevgenij       Paščenko.

2011   Ukrainian Parliament plaquette was awarded to Rajisa Trostinska.

 

Sections

Russian Language Section

Russian Literature Section

Ukrainian Language and Literature Section

 

Study Programme Structure

Russian Language and Literature and Ukrainian Language and Literature are double major programmes, and they are structured as follows: 4 years (undergraduate programme) and 1 year (graduate programme).

To complete the undergraduate programmes in Russian Language and Literature and Ukrainian Language and Literature, students need to earn 120 ECTS credits, and they obtain the following degrees: the university bachelor’s (baccalaureus/baccalaurea) degree in Russian language and literature, and the university bachelor’s (baccalaureus/baccalaurea) degree in Ukrainian language and literature, respectively.

In addition to obligatory courses in Russian and Ukrainian languages and literatures, students may attend elective courses in Russian literature and Ukrainian language and literature or elective courses offered within the programme and the Faculty.

In the graduate programme students can choose between two programmes. In the Russian Language and Literature programme they may opt for the Programme in Translation or the Programme in Teaching, and in the Ukrainian Language and Literature programme for the Programme in Translation and Culturology and the Programme in Teaching. After completing the programme, students earn not less than 30 ECTS credits and obtain the following degrees: Master of Russian language and literature or Master of Ukrainian language and literature; Master of Education in Russian language and literature or Master of Education in Ukrainian language and literature.

As for the Programme in Teaching, the students of both Russian and Ukrainian attend obligatory methodology courses offered by the Department of East Slavic Languages and Literatures, and obligatory courses in pedagogy and didactics offered by the Centre for Teacher Education.

 

Scientific and research activities and international cooperation

The scientific and research activities of the Department of East Slavic Languages and Literatures are very intense. They may be divided into the following segments: research of various aspects of Russian and Ukrainian languages in contrast to Croatian, but also other Slavic and non-Slavic languages; research of Russian and Ukrainian literatures and cultures in comparison with Croatian, and with other Slavic and non-Slavic literatures and cultures.

The Department of East Slavic Languages and Literatures encourages and promotes cooperation with many European universities. Scientific cooperation of Russian language and literature staff is very active, primarily with universities of Moscow, Saint Petersburg, Magnitogorsk, Kemerovo, then universities of Ljubljana, Maribor, Belgrade, Prague, Lviv, Innsbruck, Berlin, Greifswald, Trier, Budapest, etc. where they also hold lectures for students. Also, teachers from these universities hold guest lectures at our Department.

In its research activities, the Ukrainian Language and Literature Section cooperates with the Institute for Slavic studies of the Kyiv National University, with Lviv and Uzhhorod National Universities and the Institute for Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine. The Section also organizes guest lectures by relevant Ukrainian linguists and scientists.

 

Student activities

The Department of East Slavic Languages and Literatures encourages its students to participate in various European student exchange programmes (e.g. ERASMUS) and realises scientific and educational cooperation with institutions, primarily in the Russian Federation and Ukraine, under cooperation agreements between universities (e.g. Lomonosov Moscow State University, Saint Petersburg State University and Kemerovo State University; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ivan Franko National University of Lviv and Uzhhorod National University, Ostroh Academy in Ostroh) or under cooperation agreements between the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb and higher education institutions in the Russian Federation or Ukraine (Nevsky Institute of Language and Culture in Saint Petersburg and Faculty of Philology of the Lomonosov Moscow State University; National Pedagogical Dragomanov University in Kyiv). The majority of these institutions grant scholarships to students of Russian and Ukrainian languages and literatures – from short-term stays to semester scholarships.

Students of Russian language and literature can actively participate in the Association for Russian Language and Culture in Zagreb that marks many occasions and organises many events related to Russian language, literature and culture. Also, they may participate in other associations, e.g. the National Association of Russians in Croatia in Zagreb, but also in the ones registered outside of Zagreb.

The Ukrainian Language and Literature Section encourages students to participate in scientific and research and translation activities. Many graduates of Ukrainian and current students independently or in co-authorship with teachers publish valuable works on Ukrainian language, literature, history, culture. In 2013, within the Ucrainiana croatica edition, the collection Zakarpatska Ukrajina: povijest – tradicija – identitet (editor dr. Jevgenij Paščenko) was published, which included students’ translations of texts by philologists, ethnologists, historians and political scientists from Ukraine and other countries. Former student Dijana Dill translated a novel by the contemporary Ukrainian writer M. Matios Sweet Darusya from Ukrainian into Croatian (2011).

Students of Ukrainian language and literature closely cooperate with the organisations of Ukrainian national minority in the Republic of Croatia. Senior year students teach Ukrainian in Summer schools of Ukrainians in Croatia.

Since 2011, students of Ukrainian are also active in the “Ukrainian Studies Students Club” (KSU). The students association is engaged in the promotion of Ukrainian culture in Croatia and Croatian culture in Ukraine, and the KSU consists of music, dance, reciter, art, culinary and costume sections, and the “Horiv” choir.

The Ukrainian Language and Literature study programme includes a fieldwork which consists of travelling to Ukraine in one of the summer semesters of the undergraduate programme.

 

Employment opportunities

Upon the completion of the Russian Language and Literature programme, graduate professionals get employed in the educational system, i.e. they teach Russian in primary and secondary schools (Russian is most often taught as an elective course), and in foreign language courses. Employment in scientific or scientific and educational institutions is also possible (institutes, faculties).

Many graduate professionals get employed in translation, simultaneous or consecutive, either in companies that cooperate with the Russian Federation or in Russian offices of Croatian companies.

If the fact that lately many tourists from the Russian Federation come to Croatia is taken into account, many graduates of Russian language and literature get employed in tourism, where they work as tourist guides or entertainers. On the other hand, many Croatians travel to the Russian Federation, so the engagement of professionals in Russian language in literature is also possible in this respect.

Graduates of Russian language and literature may also get employed in other activities that require broad education in philology, but also in Russian language, literature and culture, e.g. in libraries, in the media, publishing companies, cultural institutions, economy, diplomatic missions, etc.

The graduate programme in Ukrainian language and literature qualifies students for professional or scientific work in Ukrainian studies, in schools (Ukrainian national minority in the Republic of Croatia), including schools and foreign language courses, in libraries, to work as translators, editors, in cultural institutions, the media, economy, trade and diplomatic missions, tourism, etc.