Reformirani studijski program (prijediplomski) od 2024./2025.

Ukrajinski je jezik bogate književnosti i utjecajne tradicije lingvističkoga mišljenja. Ukrajinski jezik drugi je slavenski jezik prema broju govornika. Studij Ukrajinskog jezika i književnosti, jedini takav studij u Hrvatskoj, izvodi se od 1997. godine. Do akademske godine 2023./2024. studij se izvodio po modelu 4+1 sustava studiranja, a od akademske godine 2024./2025. prelazi se na model 3+2 s ciljem usklađivanja sa svim dvopredmetnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu. Reformirani studijski program Ukrajinski jezik i književnost po modelu 3+2 nastavlja bogatu i dugu ukrajinističku tradiciju na Sveučilištu u Zagrebu te nudi studentima nove kolegije, usavršenu strukturu studija koji omogućuju primjenu novih metoda i znanstveno-metodoloških pristupa, pruža jezgrovite filološke sadržaje svojim polaznicima.

Studijski program Ukrajinski jezik i književnost, prijediplomski

PRVI SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Ukrajinski jezik 1

#235 Ukrajinski jezik 1, ECTS 5, OBVEZNI

Ukrajinski jezik 1 (0P/30S/75V, ECTS 5)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Ana Dugandžić, v. lekt.

Opis: Omogućiti studentima da savladaju ukrajinski grafiju, osnove ukrajinske gramatike te da uspostave osnovnu komunikaciju na ukrajinskom jeziku.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinski jezik 1 (ffzg.hr)

Uvod u studij ukrajinske književnosti

#236 Uvod u studij ukrajinske književnosti, ECTS 3, OBVEZNI

Uvod u studij ukrajinske književnosti (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dariya Pavlešen, doc.

Opis: Usvojiti temeljne spoznaje i pojmove znanosti o književnosti koji će pripremiti studente za studij ukrajinske književnosti.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Uvod u studij ukrajinske književnosti (ffzg.hr)

Uvod u studij ukrajinskog jezika

#238 Uvod u studij ukrajinskog jezika, ECTS 3, OBVEZNI

Uvod u studij ukrajinskog jezika (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red. prof.

Opis: Kolegij daje cjelovitu sliku o domeni lingvistike i njezinim osnovnim problemima upoznajući studente s temeljnim sustavom pojmova i termina pojedinih lingvističkih disciplina kao i autorima (školama) koji su dali značajan doprinos razvoju lingvistike kao znanosti. Kolegij predstavlja uvod u kompletan ciklus lingvističkih kolegija u toku studija.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Uvod u studij ukrajinskog jezika (ffzg.hr)

Izborni kolegiji

Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine

#237 Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine ECTS 3, IZBORNI

Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red. prof.

Opis: Stjecanje kompetencija o povijesno-kulturnom razvoju civilizacija na tlu Ukrajine, upoznavanje najznačajnijih epoha kulture, povijesne sudbine ukrajinskoga naroda te suvremenih problema društva.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine (ffzg.hr)

Ukrajinska usmena književnost

#1167 Ukrajinska usmena književnost ECTS 2, IZBORNI

Ukrajinska usmena književnost (0P/30S/0V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dariya Pavlešen, doc.

Opis: Cilj je kolegija pružiti studentima osnovni uvid u ukrajinsku folkloristiku kao višedisciplinarnu znanost te ih upoznati s kompleksnim područjem njezina proučavanja. Osposobiti studente za prepoznavanje folklorističkoga segmenta unutar književnih istraživanja, pokazati im žanrovsku, tematsku i regionalnu raznolikost.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinska usmena književnost (ffzg.hr)

DRUGI SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Ukrajinski jezik 2

#239 Ukrajinski jezik 2, ECTS 5, OBVEZNI

Ukrajinski jezik 2 (0P/30S/75V, ECTS 5)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Ana Dugandžić, v. lekt.

Opis: Usavršavanje jezičnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, širenje jezične/komunikacijske kompetencije studenata na danom stupnju studija ukrajinskog jezika, osposobljavanje za razumijevanje složenih jezičnih struktura te za njihovu točnu uporabu u usmenom i pismenom izražavanju.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinski jezik 2 (ffzg.hr)

Fonetika i fonologija ukrajinskog jezika

#241 Fonetika i fonologija ukrajinskog jezika ECTS 3, OBVEZNI

Fonetika i fonologija ukrajinskog jezika (30P/0S/15V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red. prof.,

dr. sc. Silvija Graljuk, v. asistent

Opis: Razumijevanje funkcioniranja fonološkog sustava ukrajinskog jezika u dijakroniji i sinkroniji, principa ortoepije i ortografije.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Fonetika i fonologija ukrajinskog jezika (ffzg.hr)

Ukrajinska književnost od srednjovjekovlja do kraja XVIII. st.

#240 Ukrajinska književnost od srednjovjekovlja do kraja XVIII. st. ECTS 3, OBVEZNI

Ukrajinska književnost od srednjovjekovlja do kraja XVIII. st. (15P/30S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dariya Pavlešen, doc.

                              dr. sc. Domagoj Kliček, v. asist.

Opis: Kolegij upoznaje studenta s formiranjem i razvojem stare ukrajinske književnosti, od srednjovjekovlja preko ukrajinske književnosti renesansnog razdoblja do baroknoga doba (kraj XVIII. stoljeća). Rasvjetljavaju se osobitosti nastanka novih pojava, uz razvoj tradicija srednjega vijeka. Osnovni je cilj prikazati značaj ukrajinske kulture u komuniciranju s katoličkim prostorom i stvaranju novih pojava u sintezi bizantinske i latinske tradicije. Kolegij također daje uvid u razvoj staroukrajinskog književnog jezika u njegovu postupnom transformiranju prema novom književnom jeziku.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinska književnost od srednjovjekovlja do kraja XVIII. st. (ffzg.hr)

Izborni kolegiji

Konverzacijske vježbe iz ukrajinskog jezika 

#257 Konverzacijske vježbe iz ukrajinskog jezika  ECTS 2, IZBORNI

Konverzacijske vježbe iz ukrajinskog jezika (0P/0S/30V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Ana Dugandžić, v. lekt.

                              dr. sc. Silvija Graljuk, v. asist.

Opis: Usavršavanje jezičnih vještina slušanja i govorenja, širenje komunikacijske kompetencije studenata, osposobljavanje za točnu uporabu jezičnih struktura u izražavanju.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Konverzacijske vježbe iz ukrajinskog jezika (ffzg.hr)

TREĆI SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Ukrajinski jezik 3

#242 Ukrajinski jezik 3 ECTS 5, OBVEZNI

Ukrajinski jezik 3 (0P/15S/75V), OBVEZNI

Nositelj/izvođač: dr. sc. Ana Dugandžić, v. lekt.

Opis: Usavršavanje jezičnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, širenje jezične/komunikacijske kompetencije studenata na danom stupnju studija ukrajinskog jezika, osposobljavanje za razumijevanje složenih jezičnih struktura te za njihovu točnu uporabu u usmenom i pismenom izražavanju.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinski jezik 3 (ffzg.hr)

Morfologija ukrajinskog jezika

#244 Morfologija ukrajinskog jezika ECTS 3, OBVEZNI

Morfologija ukrajinskog jezika (30P/0S/15V, ECTS 3) OBVEZNI

Nositelj/izvođač: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red. prof.

                              dr. sc. Silvija Graljuk, v. asist.

Opis: Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima morfologije te sa specifičnim morfološkim obilježjima ukrajinskog jezika. Osobitosti ukrajinske paradigme promatraju se uz objašnjenja o nastanku pojedinih oblika. Podjela na vrste riječi u ukrajinskom jeziku. Daje se puna karakteristika gramatičkih oblika suvremenog jezika u njihovoj povezanosti i uzajamnoj uvjetovanosti. Studenti će tijekom semestra usvojiti morfološke pojmove i pravila, te će poslije odslušanog kolegija biti u stanju tvoriti veće jezične cjeline.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Morfologija ukrajinskog jezika (ffzg.hr)

Ukrajinska književnost XIX. st.

#243 Ukrajinska književnost XIX. st. ECTS 4, OBVEZNI

Ukrajinska književnost XIX. st (30P/15S/0V, ECTS 4) OBVEZNI

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dariya Pavlešen, doc.

                              dr. sc. Domagoj Kliček, v. asist.

Opis: Kolegij je usmjeren na proučavanje osobitosti nastanka novije ukrajinske književnosti krajem XVIII. stoljeća, kao i nastavka književnog procesa sve do kraja XIX. stoljeća. Posebna se pozornost posvećuje problemu ukrajinskog nacionalnog preporoda, utvrđivanju ukrajinskog književnog jezika te odnos prema narodu kao protagonistu. Prati se i razvoj imperijalnog diskursa te kontradiskursa kao determinante književnoga procesa.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinska književnost XIX. st. (ffzg.hr)

Izborni kolegiji

Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine

#237 Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine ECTS 3, IZBORNI

Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red. prof.

Opis: Stjecanje kompetencija o povijesno-kulturnom razvoju civilizacija na tlu Ukrajine, upoznavanje najznačajnijih epoha kulture, povijesne sudbine ukrajinskoga naroda te suvremenih problema društva.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine (ffzg.hr)

Ukrajinska usmena književnost

#1167 Ukrajinska usmena književnost ECTS 2, IZBORNI

Ukrajinska usmena književnost (0P/30S/0V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dariya Pavlešen, doc.

Opis: Cilj je kolegija pružiti studentima osnovni uvid u ukrajinsku folkloristiku kao višedisciplinarnu znanost te ih upoznati s kompleksnim područjem njezina proučavanja. Osposobiti studente za prepoznavanje folklorističkoga segmenta unutar književnih istraživanja, pokazati im žanrovsku, tematsku i regionalnu raznolikost.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinska usmena književnost (ffzg.hr)

Tvorba riječi u ukrajinskom jeziku

#256 Tvorba riječi u ukrajinskom jeziku ECTS 3, IZBORNI

Tvorba riječi u ukrajinskom jeziku (0P/30S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red. prof.

                              dr. sc. Silvija Graljuk, v. asist.

Opis: Produbljivanje znanja koja su studenti stekli iz Morfologije ukrajinskoga jezika te na osnovi toga usvajanje morfemike, tvorbe riječi.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Tvorba riječi u ukrajinskom jeziku (ffzg.hr)

ČETVRTI SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Ukrajinski jezik 4 s terenskom nastavom

#245 Ukrajinski jezik 4 s terenskom nastavom ECTS 5, OBVEZNI

Ukrajinski jezik 4 s terenskom nastavom (0P/15S/75V, ECTS 5) OBVEZNI

Nositelj/izvođač: dr. sc. Ana Dugandžić, v. lekt.

Opis: Usavršavanje jezičnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, širenje jezične/komunikacijske kompetencije studenata na danom stupnju studija ukrajinskog jezika, osposobljavanje za razumijevanje složenih jezičnih struktura te za njihovu točnu uporabu u usmenom i pismenom izražavanju.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinski jezik 4 s terenskom nastavom (ffzg.hr)

Sintaksa ukrajinskog jezika

#247 Sintaksa ukrajinskog jezika ECTS 3, OBVEZNI

Sintaksa ukrajinskog jezika (30P/15S/0V, ECTS 3) OBVEZNI

Nositelj/izvođač: dr. sc. Tetyana Fuderer, red. prof.

Opis: Temeljni je cilj kolegija ovladavanje osnovama sintakse i interpunkcije suvremenoga ukrajinskoga standardnoga jezika te usporedba teorijskih pristupa u ukrajinskoj i hrvatskoj sintaktologiji. Analiza sintaktičkih struktura ukrajinskoga jezika u okviru seminara unaprijedit će opće znanje studenata iz ukrajinskoga jezika. Sintaktički materijal ekscerpiran iz tekstova ukrajinske književnosti XIX. – XXI. stoljeća omogućit će studentima ovladavanje izražajnim mogućnostima sintaktičkog ustrojstva ukrajinskog jezika.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Sintaksa ukrajinskog jezika (ffzg.hr)

Ukrajinska književnost prve polovice XX. st.

#246 Ukrajinska književnost prve polovice XX. st. ECTS 4, OBVEZAN

Ukrajinska književnost prve polovice XX. st. (30P/15S/0V, ECTS 4) OBVEZNI

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dariya Pavlešen, doc.

                              dr. sc. Domagoj Kliček, v. asist.

Opis: Upoznati studente s književnopovijesnim procesima koji su se odvijali tijekom prve polovice XX. st. u Ukrajini te ih povezati s općeeuropskim tendencijama, posebno književnim pravcima, eksperimentiranjem te reprezentativnim ostvarenjima nastalim za vrijeme ukrajinskog preporoda (do početka 30-ih godina). Kolegij pridonosi izgradnji kompletne vizije ukrajinske književnosti (uključuje i književnost ukrajinske dijaspore) s naglaskom na nacionalne osobitosti, kao i tipoloških srodnosti s europskim književnostima.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinska književnost prve polovice XX. st. (ffzg.hr)

Izborni kolegiji

Konverzacijske vježbe iz ukrajinskog jezika 

#257 Konverzacijske vježbe iz ukrajinskog jezika  ECTS 2, IZBORNI

Konverzacijske vježbe iz ukrajinskog jezika (0P/0S/30V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Ana Dugandžić, v. lekt.

                              dr. sc. Silvija Graljuk, v. asist.

Opis: Usavršavanje jezičnih vještina slušanja i govorenja, širenje komunikacijske kompetencije studenata, osposobljavanje za točnu uporabu jezičnih struktura u izražavanju.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Konverzacijske vježbe iz ukrajinskog jezika (ffzg.hr)

Ukrajinska antroponimija i toponimija 

#254 Ukrajinska antroponimija i toponimija  ECTS 3, IZBORNI

Ukrajinska antroponimija i toponimija (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Tetyana Fuderer, red. prof.

Opis: Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim teorijskim postavkama onomastike, produbiti njihovo znanje o dijakronijskim i sinkronijskim aspektima ukrajinskog antroponimikona i toponimikona, uvesti u problematiku normizacije ukrajinskih antroponima i toponima u hrvatskom jeziku.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinska antroponimija i toponimija (ffzg.hr)

PETI SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Ukrajinski jezik 5

#248 Ukrajinski jezik 5 ECTS 5, OBVEZNI

Ukrajinski jezik 5 (0P/15S/75V, ECTS 5) OBVEZNI

Nositelj/izvođač: dr. sc. Ana Dugandžić, v. lekt.

                              dr. sc. Lesja Petrovska, lekt.

Opis: Usavršavanje jezičnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, širenje jezične/komunikacijske kompetencije studenata na danom stupnju studija ukrajinskog jezika, osposobljavanje za razumijevanje složenih jezičnih struktura te za njihovu točnu uporabu u usmenom i pismenom izražavanju.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinski jezik 5 (ffzg.hr)

Leksikologija i leksikografija ukrajinskog jezika

#250 Leksikologija i leksikografija ukrajinskog jezika, ECTS 3, OBVEZNI

Leksikologija i leksikografija ukrajinskog jezika (45P/0S/0V, ECTS 3) OBVEZNI

Nositelj/izvođač: dr. sc. Tetyana Fuderer, red. prof.

Opis: Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim teorijskim postavkama leksikologije i leksikografije, produbiti njihovo znanje o leksičkom sustavu i leksičkoj normi ukrajinskoga jezika.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Leksikologija i leksikografija ukrajinskog jezika (ffzg.hr)

Ukrajinska književnost druge polovice XX. st.

#249 Ukrajinska književnost druge polovice XX. st. ECTS 4, OBVEZNI

Ukrajinska književnost druge polovice XX. st. (30P/15S/0V, ECTS 4) OBVEZNI

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dariya Pavlešen, doc.

                              Pavao Jergović, asist.

Opis: Upoznati studente s književnopovijesnim procesom druge polovice XX. st. u Ukrajini, usporediti ukrajinske književne procese s općeeuropskim tendencijama. Upoznati studente s djelatnošću ukrajinskih književnika u emigraciji te sa socrealističkom književnošću sovjetske Ukrajine te s daljnjim književnim mijenama sve do razdoblja postmodernizma i stjecanja ukrajinske neovisnosti.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinska književnost druge polovice XX. st. (ffzg.hr)

Izborni kolegiji

Tvorba riječi u ukrajinskom jeziku

#256 Tvorba riječi u ukrajinskom jeziku ECTS 3, IZBORNI

Tvorba riječi u ukrajinskom jeziku (0P/30S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red. prof.

                              dr. sc. Silvija Graljuk, v. asist.

Opis: Produbljivanje znanja koja su studenti stekli iz Morfologije ukrajinskoga jezika te na osnovi toga usvajanje morfemike, tvorbe riječi.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Tvorba riječi u ukrajinskom jeziku (ffzg.hr)

ŠESTI SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Ukrajinski jezik 6

#251 Ukrajinski jezik 6 ECTS 5, OBVEZNI

Ukrajinski jezik 6 (0P/15S/75V, ECTS 5) OBVEZNI

Nositelj/izvođač: dr. sc. Ana Dugandžić, v. lekt.

                              dr. sc. Lesja Petrovska, lekt.

Opis: Usavršavanje jezičnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, širenje jezične/komunikacijske kompetencije studenata na danom stupnju studija ukrajinskog jezika, osposobljavanje za razumijevanje složenih jezičnih struktura te za njihovu točnu uporabu u usmenom i pismenom izražavanju.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinski jezik 6 (ffzg.hr)

Historijska gramatika ukrajinskog jezika s osnovama staroslavenskog

#253 Historijska gramatika ukrajinskog jezika s osnovama staroslavenskog ECTS 3, OBVEZAN

Historijska gramatika ukrajinskog jezika s osnovama staroslavenskog (30P/0S/15V, ECTS 3) OBVEZNI

Nositelj/izvođač: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red. prof.

                              dr. sc. Silvija Graljuk, v. asist.

Opis: Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima historijske gramatike te sa specifičnim obilježjima ukrajinskog jezika. Osobitosti ukrajinske fonologije, morfologije, tvorbe riječi promatraju se uz objašnjenja o nastanku pojedinih oblika. Daje se puna karakteristika gramatičkih oblika suvremenog jezika u njihovoj usporedbi s nekadašnjim stanjem. Studenti će tijekom semestra usvojiti komparativne pojmove i pravila, te će poslije odslušanog kolegija imati znanja o razvoju i nastanku ukrajinskog jezika.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Historijska gramatika ukrajinskog jezika s osnovama staroslavenskog (ffzg.hr)

Suvremena ukrajinska književnost

#252 Suvremena ukrajinska književnost ECTS 3, OBVEZNI

Suvremena ukrajinska književnost (30P/15S/0V, ECTS 3) OBVEZNI

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dariya Pavlešen, doc.

                              dr. sc. Domagoj Kliček, v. asist.

Opis: Upoznavanje studenata s književnopovijesnim procesom s kraja XX. i početka XXI. stoljeća u Ukrajini te stvaralaštvom ukrajinskih pisaca u emigraciji. Kolegij omogućuje studentu upoznavanje kulturnopovijesnoga konteksta u kojem su tekstovi nastajali, njihovo razumijevanje, ovladavanje tehnikama analize tekstova i samostalan rad. Kolegij pomaže izgradnji kompletne vizije ukrajinske književnosti s akcentоm na nacionalne osobitosti, kao i tipološke srodnosti s europskim književnostima.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Suvremena ukrajinska književnost (ffzg.hr)

Ukrajinska antroponimija i toponimija

#254 Ukrajinska antroponimija i toponimija ECTS 3, IZBORNI

Ukrajinska antroponimija i toponimija (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Tetyana Fuderer, red. prof.

Opis: Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim teorijskim postavkama onomastike, produbiti njihovo znanje o dijakronijskim i sinkronijskim aspektima ukrajinskog antroponimikona i toponimikona, uvesti u problematiku normizacije ukrajinskih antroponima i toponima u hrvatskom jeziku.

Informacije o predmetu (THETA): poveznica THETA Ukrajinska antroponimija i toponimija (ffzg.hr)